Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων για τη σωστή κατανόηση των συστημάτων Σχεδίασης/Ανάλυσης και Παραγωγής και την εφαρμογή τους σε όλο το κύκλο ανάπτυξης των προϊόντων.
Αρχικά παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, από τη σύλληψη της ιδέας, στη μελέτη/ανάλυση/βελτιστοποίηση, στη παραγωγή των πρωτοτύπων και τέλος το σχεδιασμό της παραγωγής. Τα στάδια αυτά συνδέονται με αντίστοιχα εργαλεία σχεδιομελέτης, ανάλυσης και παραγωγής και η έμφαση είναι στα ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα κύρια αλλά υπάρχουν και αναφορές σε άλλα προϊόντα.
Αναλύεται η σωστή εφαρμογή και ανάπτυξη των τρισδιάστατων προϊόντων, με χρήση των συστημάτων παραμετρικής και με μορφολογικά χαρακτηριστικά στερεάς μοντελοποίησης και συστημάτων με μοντέλα επιφανειών. Αναλύεται τόσο η μοντελοποίηση εξαρτημάτων αλλά και η συναρμολόγησή τους για το τελικό προϊόν.
Παρουσιάζονται τα βασικά σχήματα αναπαράστασης καμπυλών και επιφανειών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα σχεδιομελέτης, όπως, καμπύλες και επιφάνειες Fergusson, Bezier, B-Splines και NURBS.
Στο εργαστήριο οι φοιτητές εκπονούν μια ολοκληρωμένη εργασία μοντελοποίησης ενός προϊόντος που αποτελείται από 3 μέχρι 10 εξαρτήματα με τη βοήθεια του συστήματος SIEMENS NX. Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό και ο κάθε φοιτητής εκπονεί τη δική του εργασία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσει το σύστημα SIEMENS NX12.00 στα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος
 • Κατανοεί τις διάφορες εμπορικές εφαρμογές των συστημάτων και στο πεδίο που έχουν εφαρμογή
 • Συνθέτει γραφικά πολύπλοκα μοντέλα προϊόντων με κατάλληλο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν σε κάθετες εφαρμογές
 • Να ενοποιεί τα συστήματα σχεδιομελέτης στο κάθε περιβάλλον εργασίας και να αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός τμήματος
 • Να κατανοεί τον τρόπο δημιουργίας των μοντέλων από τον υπολογιστή

 

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή (CAD/CAM)
 • Σύλληψη Προϊόντος – Βιομηχανικός Σχεδιασμός – Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική
 • Μελέτη Προϊόντος – Μοντέλα στερεών –Μοντέλα ελασμάτων -  Μοντέλα συναρμολογήσεων
 • Μοντέλα ακμών - Αναπαράσταση Καμπυλών – Καμπύλες Fergusson, Bezier, B-Splines και NURBS
 • Μοντέλα επιφανειών – Αναπαράσταση Επιφανειών – Επιφάνειες Bezier, B-Splinew, NURBS και COONS.
 • Το σύστημα CAD SIEMENS NX – Modeling

Εγχειρίδια ΝΧ

1ο Μέρος: Εισαγωγή στο Siemens NX 11.0 - Εκπαίδευση στις βασικές εντολές του Προγράμματος - Δημιουργία απλών μοντέλων

2ο Μέρος: Δημιουργία νέων - προς συναρμολόγηση μοντέλων

3ο Μέρος: Οδηγίες συναρμολόγησης

4ο Μέρος: Οδηγίες για τη δημιουργία Drawings, Exploded views και Balloons

5ο Μέρος: Motion Simulation

6ο Μέρος: Ασκήσεις

Ενδεικτικές εργασίες φοιτητών