Slide background

1η Συνάντηση: Κωνσταντινούπολη

26-27 Φεβρουαρίου 2018

Slide background

2η Συνάντηση: Χανιά

25-26 Ιουνίου 2018

Slide background

3η Συνάντηση: Ρώμη

22-23 Νοεμβρίου 2018

Slide background

4η Συνάντηση: Pirmasens

28-29 Μαρτίου 2019

Slide background

5η Συνάντηση: Inescop

26-27 Σεπτεμβρίου 2019

Slide background

6η Συνάντηση: Zlin

01-10 Δεκεμβρίου 2019

 

Οι ανάγκες σε μελλοντικές δεξιότητες στην Ευρώπη αποκαλύπτουν ότι η αλλαγή του περιεχομένου εργασίας και η αυξημένη πολυπλοκότητα των εργασιών θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επαγγελματικής ομάδας διευθυντών και συγγενών επαγγελματιών [Cedefop 2016]. Τα τελευταία χρόνια, ο ευρωπαϊκός τομέας υποδημάτων έχει αλλάξει και απαιτεί πιο εξειδικευμένη τεχνογνωσία και νέες δεξιότητες κατάλληλες για τις ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίες, σχεδιασμό και στυλ, θέματα περιβάλλοντος κ.λπ. Για την παροχή λύσεων δεξιοτήτων ανά τομέα, το Νέο Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε το 2016, προβλέπει ότι «έως το 2025 σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας στην ΕΕ θα απαιτούν υψηλότερα προσόντα».

Η τελευταία ενημερωμένη αξιολόγηση των αναγκών για δεξιότητες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Τομέα για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ειδών ένδυσης, δέρματος και υποδημάτων (TCLF) το 2014. Αυτή η έκθεση έχει εντοπίσει διάφορους παράγοντες απασχόλησης και τις δεξιότητες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τομέας TCLF, συμπεριλαμβανομένου του υποτομέα υποδημάτων, όπως: κανονισμοί και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δημογραφική και πληθυσμιακή αλλαγή, περιβαλλοντική αλλαγή, οικονομία και παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική αλλαγή, μεταβαλλόμενες αξίες και ταυτότητες, ζήτηση καταναλωτή. Όλοι οι συνεργάτες του έργου συμμετέχουν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών, κατάρτισης ή/και εκτέλεσης εκπαιδευτικών έργων για τη βιομηχανία υποδημάτων στις χώρες τους ή/και σε επίπεδο ΕΕ, αλλά κανένας από αυτούς δεν έχει ήδη συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών και/ή το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο ολόκληρο το σύνολο από τους προαναφερθέντες οδηγούς δεξιοτήτων για την ομάδα στόχου του έργου - διευθυντές εταιρειών υποδημάτων. Επιπλέον, η έκθεση TCLF 2014 αποκαλύπτει ότι «πέντε φορές περισσότερες θέσεις εργασίας πρέπει να ανοίξουν για υπαλλήλους με υψηλά προσόντα από ό, τι για τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση έως το 2025».

Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία υποδημάτων στην Τουρκία αναπτύσσεται γρήγορα λόγω της αύξησης της ζήτησης, της διαθεσιμότητας πρώτων υλών από την εγχώρια αγορά, της εγγύτητάς της με τις ευρωπαϊκές αγορές και της υψηλής παραγωγικής ικανότητας της. Ωστόσο, τα προϊόντα της αναζητούν εμπορευσιμότητα, τυποποίηση και σχεδιασμό που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυξημένες δεξιότητες.

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών μέσω ενός διεπιστημονικού προγράμματος κατάρτισης, που συνδυάζει επαγγελματικές και εγκάρσιες δεξιοτήτες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τόσο τεχνολογική όσο και μη τεχνολογική, είναι ο στόχος του έργου που θα αναληφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι του SHOEMAN είναι:

  • Η αποτελεσματικότερη πρόβλεψη των σχετικών με την εργασία απαιτήσεων των μελλοντικών διευθυντικών επαγγελμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η μεταφορά και η χρήση νέων και υπαρχουσών γνώσεων για περαιτέρω ανάγκες δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών εταίρων
  • Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προσόντων που θα έχει ως αποτέλεσμα επαγγελματίες/στελέχη  με υψηλότερη ειδίκευση που θα συμμετέχουν στην ανώτερη και μεσαία διοίκηση στην ευρωπαϊκή και τουρκική βιομηχανία υποδημάτων
  • Την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων μάθησης που βασίζονται σε MOOC για την εκ νέου σχεδίαση της διαδικασίας κατάρτισης που στοχεύει στα υφιστάμενα και επίδοξα στελέχη της βιομηχανίας υποδημάτων.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου, το προτεινόμενο έργο θα παράγει ένα σύνολο διανοητικών αποτελεσμάτων που θα υποστηρίζονται από δραστηριότητες διαχείρισης και ένα σχέδιο εκμετάλλευσης για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του ακόμη και μετά το τέλος του έργου.

Το έργο SHOEMAN στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης που θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερα καταρτισμένους επαγγελματίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων. Μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), με τη χρήση βαθμολογιών ECVET, το έργο στοχεύει στην προώθηση τόσο της δια βίου μάθησης όσο και των ίσων ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για όλους τους σχετιζόμενους επαγγελματίες. Ανταποκρίνεται τόσο σε τεχνολογικά όσο και μη τεχνολογικά θέματα, από βασικές έως νέες τεχνολογίες, και από θεμελιώδεις διαχειριστικές δεξιότητες, χρηματοοικονομικές δεξιότητες ή δεξιότητες διαχείρισης έργων, σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την κοινωνική ευθύνη ή την ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα αξίας. Θα ακολουθήσει επίσης μια καινοτόμο προσέγγιση με τη χρήση του MOOC που θα είναι σύμφωνο με τη νοοτροπία των επαγγελματιών που προσχώρησαν πρόσφατα στο εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας υποδημάτων και θα παράσχει τα κίνητρα για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του έργου με την ανάπτυξη καινοτόμου υλικού για την υποδηματοποιία ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας μια Εικονική Κοινότητα Πρόκλησης και έναν καινοτόμο διαγωνισμό προϊόντων υποδηματοποιίας.

Διάρκεια έργου: 09/2017 – 08/2020

Ιστοσελίδα έργου:  http://shoemanproject.org/

Shoeman @ Facebook  

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Erasmus+
Βασική δράση Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Δράση Στρατηγική σύμπραξη
Πεδίο Στρατηγική σύμπραξη για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Αντικείμενο Ανάπτυξη της καινοτομίας
Έτος 2017

Shoeman Competition Student projects

Βright shoes - Konstantina Chasioti
 

Smart Shoe - Anastasios Antonopoulos

Creation of an anatomic running shoe that eliminates supination complications through harvesting energy by the foot motion - Sofia Tavla

Intelligent high heel - Argyro Athanasoloupou

Εταίροι

TASEV

CIAPE

TASEV Vocational and Technical Anatolian High School

Πολυτεχνείο Κρήτης

The International Shoe Competence Center Pirmasens

Virtual Campus

Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης

The Czech Footwear and Leather Association

INESCOP

TUIASI