Περιγραφή μαθήματος
Η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία στην επιβίωση μιας επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Στο μάθημα παρουσιάζεται ο Προγραμματισμός των Προϊόντων, η Γενικευμένη Διαδικασία Ανάπτυξης  Προϊόντων - από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την παράδοση του Προϊόντος στον πελάτη, ο ρόλος των πρωτοτύπων – φυσικά και εικονικά, βασικά εργαλεία ανάλυσης της προτεινόμενης σχεδίασης – σχεδίαση για Χ_δυνατότητα.
Αναλύονται θέματα που αφορούν: Σημασία των νέων προϊόντων, Προβλήματα στην ανάπτυξη, Βασικές μέθοδοι ανάπτυξης, Κύκλος ζωής του προϊόντος, Προγραμματισμός για προϊόντα, Γενικευμένη διαδικασία ανάπτυξης. Ομάδα Ανάπτυξης, Απαιτήσεις πελάτη, Σύνταξη προδιαγραφών, Ανάπτυξη σχεδίων και επιλογή ιδέας, Ο ρόλος των πρωτοτύπων, Ταχεία πρωτοτυποποίηση, Γρήγορα εργαλεία, Εικονικά πρωτότυπα, Σχεδίαση για Παραγωγή, Σχεδίαση για Συναρμολόγηση, Σχεδίαση για το Περιβάλλον.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου παρουσιάζεται η μηχανή Rapid Tooling MK και παράγονται καλούπια και πρωτότυπα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Οργανώσει και συστηματοποιήσει τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων μια επιχείρησης
 • Οργανώσει και διεκπεραιώσει απαιτήσεις πελατών και να συντάξει προδιαγραφές για ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν
 • Χρησιμοποιήσει και Ενοποιήσει διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων όπως Εκτίμηση Κύκλου Ζωής, Σχεδίαση για Παραγωγή και Σχεδίαση για Συναρμολόγηση
 • Παράγει πρωτότυπα/προϊόντα με τη χρήση εξοπλισμού προσθετικής παραγωγής/Ταχείας πρωτοτυποποίησης
 • Αναπτύξει και να ενοποιήσει προσαρμοσμένες διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων ανάλογα με το προϊόν και τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Νέα προϊόντα – Παράγοντες επιτυχίας / Αποτυχίας – Προκλήσεις στα Νέα προϊόντα
 • Η Διαδικασία Ανάπτυξης του Προϊόντος – Προσαρμογή της διαδικασίας ανάλογα με τν τύπο του προϊόντος
 • Προσδιορισμός Αναγκών Πελατών
 • Προδιαγραφές Προϊόντος
 • Δημιουργία Ιδεών / Επιλογή Ιδέας
 • Πρωτότυπα και Δοκιμή Ιδέας
 • Σχεδιασμός για το Περιβάλλον
 • Σχεδιασμός για την παραγωγή
 • Σχεδιασμός για τη Συναρμολόγηση