Περιγραφή

Η επανασχεδίαση του προϊόντος με βάση τη επεξεργασία στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΤΚΖ) εξετάζεται σήμερα για πολλά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Η ανακύκλωση Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πινάκων στο ΤΚΖ είναι ένα ενεργό πεδίο έρευνας, καθώς η χρήση των ΦΒ πινάκων αυξάνεται ταχέως σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα, και από το τέλος της δεκαετίας μας τα απόβλητα από ΦΒ πίνακες θα αυξάνουν εκθετικά. Τα απόβλητα περιέχουν συμβατικά υλικά (αλουμίνιο, γυαλί), επιβλαβή υλικά (μόλυβδο, κάδμιο) και σπάνια μέταλλα (ασήμι, ίνδιο, γάλλιο, γερμάνιο). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πλήρεις μέθοδοι ανακύκλωσης, ενώ ένας αριθμός νέων μεθόδων ανακύκλωσης είναι υπό ανάπτυξη παγκοσμίως. Η βιομηχανία ΦΒ είναι ένα πολύ δυναμική, και αναμένονται ΦΒ πίνακες νέας γενιάς που θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη απόδοση. Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 

· Την αξιολόγηση διεργασιών ανακύκλωσης ΦΒ, όχι μόνο σε επίπεδο αποσυναρμολόγησης αλλά και σε τεχνολογίες σχετικές με την επεξεργασία και την ανάκτηση υλικών

· Την πρόβλεψη της επίδρασης των αποβλήτων από ΦΒ σε Εθνικό επίπεδο

· Τη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών για επανασχεδιασμό με βάση τη μεθοδολογία λιτής σκέψης και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις δράσεις ανακομιδής και επεξεργασίας στο ΤΚΖ των ΦΒ πινάκων

· Τη σύσταση ομάδας εκτίμησης τεχνολογίας σχετικά με την ερευνητική πρόοδο σε ΦΒ με έμφαση στην επεξεργασία στο ΤΚΖ τους

· Την ίδρυση ενός εργαστηρίου ανακύκλωσης ΦΒ πινάκων μικρής κλίμακας για τη δοκιμή, τον πειραματισμό, την ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασίας και την προσομοίωση με υπολογιστή διεργασιών και συστημάτων ανακύκλωσης

· Την οργάνωση και αξιολόγηση ενός δικτύου για τη συλλογή και την επεξεργασία ΦΒ και συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό PV-Cycle

· Την αξιολόγηση εναλλακτικών επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διαχείριση ΦΒ

Η κοινοπραξία αποτελείται από δύο ερευνητικά εργαστήρια εξειδικευμένα στο σχεδιασμό προϊόντων για αποσυναρμολόγηση και την εφοδιαστική, μια εταιρία εγκατάστασης ΦΒ, έναν κατασκευαστή συστημάτων ανακύκλωσης και μια μικρή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση υλικών κατασκευής. Το πρόγραμμα αποτελείται από 7 ενότητες εργασίας.