Εξοπλισμός εργαστηρίου

CAD Software: Siemens NX PLM, PTC - CREO, SOLIDWORKS, CATIA, RHINO

  • RP/RT,
  • Digitization,
  • MK Vacuum Casting Chamber System Mini (Rapid Tooling),
  • NextEngine 3D Laser Scanner,
  • Ultimaker 3D Printer

VR Software: V-Sticher, Optiplex, Miralab Virtual Fashion

Εξοπλισμός Ανακύκλωσης Φωτοβολταϊκών

Θραυστήρας δύο αξόνων

Πυρολυτικός φούρνος – Κλίβανος

 

 

Τεχνική Περιγραφή Θραυστήρα δύο αξόνων

Ο θραυστήρας αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία:

1. Το σασί
Μεταλλική κατασκευή στήριξης των διαφόρων τμημάτων και εξαρτημάτων αυτού.


2. Τον μηχανισμό θρυμματοποίησης
Αποτελείται από μια σειρά ομαδοποιημένων - ειδικά διαμορφωμένων κοπτικών εργαλείων (κοπτικός δίσκος) τα οποία συναρμολογούνται σε 2 αντίστροφα περιστρεφόμενους άξονες με την βοήθεια ηλεκτροκινητήρα πραγματοποιώντας τον θρυμματισμό κάθε υλικού που διέρχεται μεταξύ των δίσκων κατά την περιστροφή αυτών.


3. Τον ηλεκτροκινητήρα
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ένας μονοφασικός κινητήρας 220 volt, ισχύος 1,5 ίππων και απόδοσης 1400 στροφών το λεπτό.

 4. Τον μειωτήρα στροφών
Ο μειωτήρας που χρησιμοποιήθηκε είναι ευθύγραμμου τύπου με σχέση μείωσης 1/28, αποδίδοντας 50 στροφές στο κινητήριο άξονα από τις 1400 rpm/min που αποδίδει ο ηλεκτροκινητήρας.

5. Τους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης

Η μετάδοση κίνησης από τον άξονα του μειωτήρα στον βασικό άξονα περιστροφής των κοπτικών δίσκων πραγματοποιείται με την χρήση κλειστής αλυσίδας και των αντίστοιχων οδοντωτών τροχών (αλυσοτροχούς) με σχέση 1:1, ενώ η μετάδοση κίνησης από τον βασικό άξονα στον δευτερεύοντα αντίστροφα περιστρεφόμενο άξονα πραγματοποιείται με ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών (Ζ=52 Module 2.5).

Τεχνική Περιγραφή Πυρολυτικού φούρνου – Κλίβανου

Ο πυρολυτικός φούρνος που υπάρχει στην διάθεση μας προορίζεται για εργαστηριακή χρήση, έχει την δυνατότητα πυρόλυσης σε θερμοκρασίες έως 999 °C καθώς επίσης διαθέτει εξαερισμό στην εμπρόσθια όψη και αντίστοιχα ειδική οπή στην οπίσθια όψη , όπου επιτρέπει την  παροχή στον θάλαμο αδρανούς - μη αναφλέξιμου αερίου για τον καθαρισμό αυτού(δημιουργία αδρανούς περιβάλλοντος πυρόλυσης).

Η θέρμανση του θαλάμου επιτυγχάνεται από τρεις πλευρές μέσω των ηλεκτρικών αντιστάσεων που βρίσκονται εντοιχισμένες στις αντίστοιχες κεραμικές πλάκες του θαλάμου. Επίσης διαθέτει ελεγκτή ρύθμισης της θερμοκρασίας  (θερμοστάτη) για την  απενεργοποίηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων όταν φτάσει ο θάλαμος στα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας.

Το περίβλημα του κλίβανου είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ τα μονωτικά υλικά μεταξύ θαλάμου και περιβλήματος δεν ταξινομούνται ως καρκινογόνα.

Τέλος στα πλαίσια πειραμάτων που διεξήχθησαν στο εργαστήριο κατασκευάστηκαν δύο δοχεία (από χάλυβα) διαφορετικών διαστάσεων καθώς και μια ειδική λαβίδα συγκράτησης αυτών με σκοπό την εισαγωγή των δειγμάτων εντός του πυρολυτικού θαλάμου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.