Παύλος Κουλουριδάκης


Ειδικότητα: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής, στο αντικείμενο Σχεδιασμός Παραγωγής με χρήση Η/Υ. Υπεύθυνος εργαστηρίου CAD

Εκπαίδευση: Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διδακτορικό Δίπλωμα τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση, Αναλύσεις με συστήματα φθορισμού ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (EDXRF), Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης προϊόντων, Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ρουμπίνη-Γεωργία Ιορδανίδου


Ειδικότητα: Μεταδιδάκτορας στη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Εκπαίδευση: Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, Διδακτορικό Δίπλωμα στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση

Ελένη Κοκκινάκη


Ειδικότητα: Εργαστηριακός βοηθός

Εκπαίδευση: Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης (2016), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στα Συστήματα Παραγωγής (2018) και Υπ.Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τοπολογική βελτιστοποίηση (topology optimization), Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Εκτύπωση, Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, Πλεγματικές δομές (lattice structures)