Περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις προκλήσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη σύνδεση αυτών με τα προσφερόμενα εργαλεία σχεδιομελέτης με χρήση υπολογιστή.

Τα νέα προϊόντα αποτελούν την κυριότερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Η τάση είναι:

 • να προσφέρονται περισσότερα και πιο πολύπλοκα προϊόντα, που ενοποιούν όλο και περισσότερες λειτουργίες, 
 • να μειώνεται συνεχώς ο χρόνος ζωής τους 
 • να αναπτύσσονται σε συντομότερο χρόνο
 • να εισάγονται στην αγορά χωρίς σφάλματα. 

Όλες οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν την διαδικασία ανάπτυξης των νέων προϊόντων, ενοποιώντας αρχές μείωσης του χρόνου ανάπτυξης, μέσα από την χρήση συστημάτων διαχείρισης του κύκλου ζωής.

Στα συστήματα διαχείρισης του κύκλου ζωής βασικό ρόλο έχουν

 • τα συστήματα CAD που εξελίσσονται συνεχώς, ενοποιώντας εφαρμογές μέσω ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών/ συστημάτων
 • τα μοντέλα προϊόντος που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται παράλληλα με τα μοντέλα CAD και παρέχουν περισσότερα δεδομένα από ένα σύστημα σχεδιομελέτης
 • τα συστήματα ταχείας και εικονικής ανάπτυξης πρωτοτύπων που επιτρέπουν τη πρώιμη δοκιμή του πρωτοτύπου
 • τα συστήματα συνεργασίας και επικοινωνίας της ομάδας ανάπτυξης του προϊόντος.

Το μάθημα παρουσιάζει:

 • τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην ανάπτυξη των προϊόντων
 • τις εξελίξεις στα συστήματα CAD και την εξέλιξή τους σε συστήματα PLM
 • τις μεθοδολογίες ψηφιοποίησης προϊόντων, ταχείας και εικονικής πρωτοτυποποίησης
 • τις μεθοδολογίες αξιολόγησης σχεδιασμού, όπως σχεδίαση για αποσυναρμολόγηση, κλπ